Omsorgsprogram

 Svenska Ägg driver sedan 1997 ett frivilligt och förebyggande djuromsorgsprogram för hönsbesättningar. Omsorgsprogrammet syftar till att granska och kvalitetssäkra äggproduktionen, med utgångspunkt från lagstiftning som berör djurskydd, smittskydd, fodersäkerhet och livsmedelssäkerhet. 

Synpunkter på omsorgsprogrammet är lämnade av representanter för näringen, myndigheter, djurskyddet och forskare. Den första versionen av Svenska Äggs omsorgsprogram godkändes av Jordbruksverket år 1997.  Idag besiktigas avelshönsen, unghönsen och värphönsen. Besiktningarna utförs av tre rikslikare.

Omsorgsprogrammet omfattar samtliga produktionssystem som är godkända enligt svensk djurskyddslagsstiftning, dvs inredd bur, frigående inomhus i envåningssystem eller flervåningssystem, frigående utomhus samt ekologisk produktion. Fram till 1 december 2017 påverkades även antalet inhysta unghöns och värphöns i stallar med flervåningssystem av besiktningsutfallet i programmen. 

 

Om man som äggproducent eller uppfödare vill ansluta sitt stall

Besiktningen i omsorgsprogrammet hanteras enligt olika rutiner beroende på om man är:

1. Redan verksam äggproducent som ansöker om anslutning för ett stall som är i drift.

2. Redan verksam äggproducent som ansöker om anslutning för ett nytt eller ombyggt stall som ska tas i bruk efter förprövning.

3. Nystartare som ansöker om anslutning.

 

Om man är en redan verksam äggproducent med ett befintligt stall i drift kommer inbesiktningen att göras när hönsen är mellan 45-65 veckor gamla. I samband med denna kommer djurutrymmet att mätas in och anläggning samt skötsel av denna bedömas enligt omsorgsprogrammets checklista. Även hönsens skötsel och kondition kommer att bedömas.

Om man är en redan verksam äggproducent med ett nybyggt stall eller ett befintligt stall där man bytt inhysningssysten kommer inbesiktningen att delas upp på två tillfällen. Först inmätning och besiktning av anläggningen, ofta tillsammans med länsstyrelsens förprövare, innan hönsen satts in. Därefter görs en bedömning av skötsel och hönsens kondition när hönsen vistats i stallet en längre period och är 45-65 veckor gamla. Många gånger är länstyrelsens förprövare med även då för att följa upp att anläggningen fungerar som den skall.

När stallet år inbesiktigat i omsorgsprogrammet kommer en ombesiktning ske vartannat år hos unghöns och då när de är 10-15 veckor gamla. För värphöns sker ombesiktningen var tredje hönsomgång och då när de är 45-65 veckor gamla. Vid ombesiktningarna kan länsstyrelsernas djurskyddshandläggare göra ett sambesök om de så önskar.

 

Kontrollen

Besiktningen följer en checklista bestående av 25 kontrollpunkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta kontrollpunkter utgörs av en teknikdel och en skötseldel. Respektive del graderas på en skala på 0-4 poäng och kontrollpunktens totala poäng är summan av teknik- och skötseldelen x faktor. De punkter som har direkt återkoppling till lagstiftning och djurvälfärd multipliceras med högst faktor. Protokollets totala poäng är summan av poängen från samtliga kontrollpunkter.

Under respektive kontrollpunkt finns ett antal kriterier som skall uppfyllas. Det är dessa som avgör vilken poängen blir.  

 

  


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster